• Obchodní podmínky

  Dorty od Rozárky

  Lucie Vávrová, IČO: 02369265, Lipová 586, 253 01 Hostivice

   

   

  1. Úvodní ujednání

   1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o.z.“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi Lucií Vávrovou, IČ: 02369265, se sídlem Lipová 586, 253 01 Hostivice, jakožto prodávající (dále jen „Prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“).

   2. Ujednání ve Smlouvě, která jsou odchylná od ujednání obsažených v obchodních podmínkách mají přednost.

   3. Ujednání obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy.

   4. Prodávající si vyhrazuje možnost jednostranně měnit nebo doplňovat obchodní podmínky, kdy tímto ujednáním nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

   5. Prodávající užívá pro propagaci své podnikatelské činnosti webové stránky na adrese [doplnit].

   6. Prodávajícího je možné kontaktovat:

    1. telefonicky na čísle +420 734 388 185

    2. prostřednictvím e-mailové adresy : vavrovadorty@seznam.cz; nebo

    3. osobně v místě podnikání.

  2. Uzavření a obsah Smlouvy

   1. Mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavírána smlouva na dodání spotřebního zboží, které je nutné vytvořit, tedy kupní smlouvu ve smyslu ustanovení § 2085 odst. 1 věty druhé o.z.

   2. Kupující u Prodávajícího poptává výrobu zejména dortu, svatebního dortu, minidezertů a nebo případně jiných cukrářských výrobků (dále jen „Výrobek“), a to prostřednictvím objednávky.

   3. Kupující se zavazuje převzít Prodávajícím zhotovený Výrobek a zaplatit za něj kupní cenu. Prodávající se zavazuje pro Kupujícího Výrobek připravit k převzetí ve sjednaném termínu převzetí Výrobku.

   4. Objednávku Kupující může u Prodávajícího učinit:

    1. písemně prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v odst. 1.6.b těchto obchodních podmínek; nebo

    2. osobně v místě podnikání Prodávajícího

   5. Kupující v objednávce zejména uvede:

    1. specifikaci výrobku, který chce nechat vytvořit;

    2. termín převzetí výrobku; 

    3. své pravdivé kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

   6. Objednávku může Kupující učinit nejméně 7 kalendářních dní před v objednávce uvedeným termínem pro převzetí. Pro svatební dorty a objednávky většího rozsahu může být tato lhůta Prodávajícím jednostranně prodloužena až na 14 dní. Učiněním objednávky Kupující souhlasí s obchodními podmínkami Prodávajícího a těmito se hodlá bez výhrady řídit.

   7. Objednávka se považuje za potvrzenou až potvrzením Prodávajícího o přijetí objednávky.

   8. Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout, v případě, že:

    1. objednávka je učiněna ve lhůtě kratší než uvedené v odst. 2.6. těchto obchodních podmínek;

    2. výrobní kapacita Prodávajícího je naplněna;

    3. kontaktní údaje Kupujícího uvedené v objednávce jsou nejasné; nebo

    4. Kupujícího není možné kontaktovat.

   9. Prodávající Kupujícího o přijetí nebo odmítnutí objednávky vyrozumí nejpozději do 72 hodin od okamžiku obdržení objednávky.

   10. Prodávající v přijetí objednávky uvede odhadovanou výslednou cenu za Výrobek, nicméně tato je pouze orientační a výsledná cena se může v závislosti na použitých surovinách lišit. Kupující tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s ní.

  3. Kupní cena a její úhrada

   1. Prodávající je oprávněn navýšit cenu uvedenou v objednávce až o 20 %, a to z důvodu vyšších vynaložených nákladů na suroviny Výrobku. Pro navýšení o více jak 20 % je Prodávající oprávněn pouze s výslovným souhlasem Kupujícího.

   2. Prodávající je oprávněn požadovat zálohu na kupní cenu, pokud cena uvedená v objednávce přesahuje částku ve výši 5.000,- Kč. Poskytnutá záloha se započítává na úhradu kupní ceny v okamžiku převzetí Výrobku.

   3. Úhrada kupní ceny je možná:

    1. v hotovosti při převzetí Výrobku

  4. Předání Výrobku

   1. Hotový Výrobek si Kupující přebírá osobně v místě podnikání Prodávajícího. V případě, že Výrobek bude přebírat jiná osoba než Kupující, musí Kupující Prodávajícího o této skutečnosti předem vyrozumět.

   2. Vlastnické právo přechází z Prodávajícího na Kupujícího převzetím a zaplacením celé kupní ceny.

  5. Skladovací podmínky

   1. Veškeré Výrobky Prodávajícího jsou skladovány při teplotě od +1 °C do +8 °C.

  6. Poučení o skladovacích podmínkách

   1. Výrobky Prodávajícího musí být skladovány při teplotě od +1 °C do +8 °C i po převzetí Kupujícím, a to odděleně od surovin jiného původu pro zamezení kontaminace jinými aromaty a/nebo mikroorganismy.

   2. V případě, že nedojde k uskladnění Výrobku v rozmezí stanovených teplotá, hrozí jeho znehodnocení a v tomto případě se Prodávající zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé škody na Výrobku nebo Výrobkem způsobené, a zároveň není ze strany Prodávajícího možné akceptovat případnou reklamaci.

  7. Poučení o látkách

   1. Prodávající v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1333/2008 poučuje Kupujícího, že potravinářská barviva žluť SY (E110), chinolínová žluť (E104), azorubin (E122), červeň allura (E129), tatrazin (E102), ponceau 4R (E124), brilantní modř FCF (E133) obsažená v potravinářských barvách a dalších výrobcích mohou nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost dětí.

  8. Zrušení objednávky

   1. Kupující je oprávněn požadovat zrušení objednávky, a tím i zrušení Smlouvy, nejpozději dva dny před datem předání Výrobku. K pozdějšímu požadavku na zrušení objednávky se nepřihlíží.

   2. Kupující musí svůj požadavek na zrušení objednávky, respektive Smlouvy, zaslat písemně s možností doručení na e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v odst. 1.6.b. těchto obchodních podmínek, anebo prostřednictvím zprávy SMS na telefonní číslo Prodávajícího uvedené v odst. 1.6.a těchto obchodních podmínek.

   3. Objednávka, respektive Smlouva, je zrušena zasláním potvrzení o zrušení objednávky na kontaktní e‑mailovou adresu Kupujícího nebo prostřednictvím zprávy SMS na telefonní číslo Kupujícího.

  9. Odstoupení od Smlouvy

   1. Prodávající poučuje Kupujícího, že od Smlouvy nelze dle ustanovení § 1837 písm. e) o.z. odstoupit.

  10. Záruka za jakost

   1. S ohledem na charakter Výrobku, jakožto věci podléhající rychlé zkáze a jsou určeny pro okamžitou spotřebu, Prodávající poskytuje záruku za jakost při splnění skladovacích podmínek po dobu čtyřiadvaceti (24) hodin od okamžiku převzetí Výrobku.

   2. Prodávající zde Kupujícího upozorňuje, že nevhodné skladování, zejména v rozporu s poučením o skladovacích podmínkách dle čl. 6., může vést ke zhoršení jakosti Výrobku a v takovém případě záruka Prodávajícího za jakost výrobku není uplatnitelná.

  11. Právo z vadného plnění – Reklamační řád

   1. Kupující je povinen Výrobek při převzetí důkladně zkontrolovat a na případné zjevné vady Prodávajícího upozornit. K pozdějšímu oznámení zjevných vad nebude brán zřetel.

   2. V případě, že Kupující zjistí u Výrobku vady, které nelze zjistit kontrolou při převzetí, zejména vady v chuti nebo složení, je povinen tuto vadu neprodleně oznámit Prodávajícímu, a to telefonicky na kontakt uvedený v odst. 1.6.a těchto obchodních podmínek. K oznámení učiněnému po uplynutí záruční doby nebude brán zřetel.

   3. Prodávající je s ohledem na vlastnosti Výrobku učinit volbu vypořádání vady Výrobku, a to:

    1. odstraněním vady Výrobku;

    2. výměnou Výrobku;

    3. slevou z kupní ceny; nebo

    4. vrácením kupní ceny.

   4. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku pokynů Kupujícího, zejména avšak nikoliv výlučně ohledně složení Výrobku.

  12. Závěrečná ujednání

   1. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právní řádem České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními o.z.

   2. Prodávající jakékoliv osobní údaje, které mu budou sděleny Kupujícím, užije výhradně ke splnění Smlouvy, a to zcela v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, a tyto nebude uchovávat déle, než na dobu nezbytně nutnou pro naplnění všech jeho zákonných povinností.

   3. Změny obchodních podmínek nebo Smlouvy mohou být činěny pouze písemně.

   4. Změna obchodních podmínek je účinná dnem jejich uveřejnění na webových stránkách Prodávajícího.